Denetim

 • Tüm vergi kanunlarına ve sosyal hayatı ilgilendiren kanunlara ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık,
 • Vergi ve sosyal mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık,
 • Şüphe yaratan durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık,
 • Vergi İdaresinden ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık,
 • Mali ve Sosyal mevzuatta yer alan teşviklerin ve istisnaların optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması,
 • Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin Tübitak, Kosgeb, Teknokent gibi kurumlardan almış olduğu teşviklerin Kurumlar Vergisi, KDV, Stopaj ve SGK avantajlarından nasıl yararlanılacağı konularında bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması, bu teşviklerle ilgili olarak gerekli evrak ve raporların hazırlanmasında teknik destek ve danışmanlık,
 • Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayri maddi hak bedellerinin vergilendirilmesi hususlarında teknik destek ve danışmanlık,
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi,
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık,
 • Yeniden yapılandırma çalışmaları,
 • Şahıs firmaları için vergi planlaması,
 • Gayrimenkul Sermaye İradı ( GMSİ ), Veraset-intikal Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve gelir idaresine sunulması konularında teknik destek ve danışmanlık,