Mali Danışmanlık

Muhasebe Uygulamaları:

 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması,
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması,
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi, Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişinin mükellefe sunulması,
 • Katma Değer Vergisi mükelleflerinin iade hakkı doğuran teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacakları ile ilgili işlemlerin takibi ve tamamlanması,
 • İşletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması,
 • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,

 

 

 

Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları

 • Türk Ticaret Kanunu usul ve esasları çerçevesinde şirket ana sözleşmeleri hazırlamak ve ticaret sicil işlemleri sonucunda şirketi faaliyete geçirmek,
 • Şirketlerde TTK usul ve esaslarına uygun olarak sermaye tespitlerinin raporlanması işlemleri sonrasında sermaye artırılması veya azaltılması işlemlerini yapmak,
 • Anonim şirketlerin hesap dönemi sonrasında genel kurul toplantıları için gerekli evrakların hazırlanması ve yayınlanacak bilgilerin kontrol edilmesi,
 • Şirketin tasfiye sürecinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları yönünden usulüne uygun şekilde yürütülerek tasfiyenin sağlanması ayrıca tasfiye sonu raporunun hazırlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Anonim ve Limited şirketlerde denetçilik yapmak,
 • Şirketlerin üçüncü kişilerle yaptıkları sözleşmelerin gözden geçirilerek kanuni mevzuata aykırı hükümler ve/veya şirket menfaatlerine aykırı hususlarda önerilerde bulunmak,
 • Şirketlerde; TTK usul ve esaslarına uygun olarak,
  * Ana Sözleşme Değişiklikleri
    * Adres Değişiklikleri,
    * Şube, Depo, İrtibat Bürosu Açılışları,
    * Pay Devirleri Sermaye Artırımı ve Azaltılması,
    * Şirketlerin Geçmiş Yıl Karları, Özel Fonlar ve Ortaklara Borçlarının Sermayeye İlavesi gibi tespit raporlarının düzenlenmesi ve tescilinin sağlanması,
    * Şekil Değiştirme ve Birleşme,
    * Diğer Değişiklik ve Tadil Tasarıları işlemlerini yürütmek ve sonlandırmak.